HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:


Aan†††† College van Burgemeester en Wethouders

††††††††††† Postbus 16200

††††††††††† 3500 CE Utrecht

Onderwerp: aanschrijving vlampijpstraat 125

Uw kenmerk IB2031720

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Utrecht, 19-11-2003

Geacht College,

Hierbij teken ik nadrukkelijk bezwaar aan tegen de in de kop genoemde aanschrijving aan het adres van UPC Nederland.

Misschien heeft U het uit de kop reeds kunnen opmaken, maar voor de duidelijkheid; ik ben een van de bewoners van Vlampijpstraat 125. Het zal U dan ook niet verbazen dat ik mij afvraag waarom deze aanschrijving is gedaan aan UPC nederland, aangezien wij hen nooit toestemming voor ons gebruik hebben gevraagd noch voor het feit, noch voor de vorm. Het had voor ons dus begrijpelijker geweest als u zich tot ons gericht zou hebben. De enige reden om dit niet te doen die ik me kan bedenken is dat u ons wil belemmeren een zienswijze in te dienen of anderszins buiten de procedure wilt houden. Dit zou ook kunnen verklaren waarom het beloofde afschrift aan onze advocaat nooit is gedaan. In ieder geval hoort uw aanschrijving niet thuis in de procedure (het kort geding), die UPC ter beschikking staat. UPC heeft op dit moment geen middelen om ontruiming te bewerkstelligen en kan dus ook niets verweten worden.

Met betrekking tot uw opmerking over bouwvergunningen. Wil ik slechts zeggen, dat wij de genoemde keetwagens en caravans niet gebouwd hebben en dat zij geen permanent deel uitmaken van het gebouw. Ik kan me ook niet herinneren bestemming en gebruik ervan met u besproken te hebben en kan me niet voorstellen dat u op de hoogte bent van inrichting, hoogte en omvang. Ik neem dan ook aan dat dit slechts loze woorden in de tekst zijn.

Met de comissie van welstand en monumenten bent u van mening dat onze schutting in ernstige strijd is met redelijke eisen van welstand. Moet ik U er op wijzen dat het hier gaat om een pand op een industrieterrein? Ik kan me voorstellen dat in woonwijken het oog ook wat wil, maar redelekerwijs lijkt het me niet nodig in een van nature lelijke omgeving als een industrieterrein dezelfde eisen te stellen. Verder beschrijft u onze schutting in uw aanschrijving als geflambeerd. Dit terwijl hij geenszins in de fik gestoken is. Wel is er door een erkende kunstenaar een schildering aangebracht, die in onze ogen de omgeving slechts mooier en leefbaarder maakt.

U stelt dat wij een woonvergunning nodig hebben en dat U, die niet kunt verlenen wegens strijdigheid met het bestemmingsplan. Ik meen te hebben vernomen dat de gemeente zich zelf recent nog heeft ingespannen om lege bedrijfspanden als studentenkamers in gebruik te nemen. De analogie gaat wellicht niet geheel op, maar de gemeente zou toch juist blij moeten zijn dat wij op soortgelijke wijze in onze eigen woonbehoefte voorzien. Alles is tenslotte nuttiger dan een leegstaand gebouw. Toch meen ik uit de aanschrijving te lezen dat dit precies is wat U prefereert. U realiseert zich misschien niet dat onze aanwezigheid bijdraagt aan de veiligheid in de omgeving. Dit in contrast tot een leegstaand pand. Verder is onze manier van leven, kraken, per definitie slechts van tijdelijke aard. Vrijstelling van bestemmingsplan lijkt me dan ook niet nodig. Als de eigenaar het pand weer in gebruik neemt of verkoopt zal wellicht weer een industrie 1 gebruiker naar voren treden. Vooralsnog is het enige alternatief voor ons gebruik leegstand.

U spreekt van klachten. Ik vraag mij af van wie dan. In de directe omgeving van het pand staan geen woningen en van de bewoners van de huizen aan de andere kant van het park hebben wij begrepen dat zij nog nooit last van ons hebben gehad.

Gezien de tijdelijke aard van ons verblijf zie ik ook niet in welk planologisch belang u denkt te dienen door handhaving van het bestemmingsplan.

Tot zover de zaken die in uw aanschrijving genoemde zaken. Van een geheel ander aard het volgende:

Wij zijn er zonder steun van uw zijde in geslaagd een plek te creŽren waar 17 mensen wonen, 9 kunstenaars in verschillende disciplines (beeldhouwen, schilderen, animatie en houtbewerking)† werken en waar circa 200 jongeren kunnen komen skaten. In onze ogen zijn wij daarmee een aanwinst voor de stad. Het zou de gemeente sieren als zij ons initiatief zouden ondersteunen. Ik vind het dan ook bezwaarlijk te ondervinden dat zij juist het tegengestelde doet met deze aanschrijving.

Mede namens de bewoners van vlampijpstraat 125

HOME