HOME Brief aan de gemeenteraad: Persbericht: Open Dag:
  Ook steun betuigen? Steun@devliegendehond.nl


J.M.T. Wijnberg Utrecht 22 november 2003
Kruisweg 32
3513 CT Utrecht

Aan de krakers van pand Vlampijpstraat 125

Onderwerp: adhesiebetuiging

Beste krakers, geachte heer Hummels,

Na kennisgenomen te hebben van de aanschrijving van de gemeente aan U.P.C. om voor 1 december a.s. een eind te maken aan het huidige gebruik van het pand, heb ik gister met stijgende verbazing de officiële stukken gelezen die deze aanzegging zouden moeten onderbouwen.
Bij deze mijn reaktie.
Om te beginnen stelt de gemeente dat ze U.P.C. 29-4-2003 gemeld heeft om handhavend te gaan optreden, t.a.v. het gebruik van het pand, indien er klachten van derden zouden komen.
Aangezien er goede kontakten met de omwonenden zijn, blijkt dat onder de klachten van derden moet worden verstaan dat er een medewerker is van woningbouw Mitros die meldt geen last te hebben van de krakers maar zich ergert aan het aanzien van het buurpand.
Overigens bevestigd deze meneer deze ergernis enkel op uitdrukkelijk verzoek van de inspekteur van bouwbeheer die naarstig op zoek is naar klachten.
Formeel juridisch is er dus helemaal geen klacht ingediend.
Ook het oordeel van de welstandscommissie - die abusievelijk door de afdeling bouwbeheer is voorgelicht dat er een aanschrijving tot ontruiming is n.a.v. klachten van derden,kan niet tot klacht gerekend worden.
Het feit dat de commissie oordeelt dat "de veelkleurige bekleding van het hekwerk het straatbeeld niet ten goede komt",is wat anders.
Overigens lijkt het tamelijk vergezocht te stellen dat het het straatbeeld van deze uithoek van het industrieterrein ernstig aantast; maar hoe dan ook er blijkt enkel ergernis over het aanzicht van de afscheiding.
De notitie van de politie brengt ook geen opheldering over de klachten.
Ten eerste blijkt ook hier dat de wijkagente door Dhr.Wijburg van bouwbeheer aangesproken is om te gaan kijken of er geen klacht te verzinnen viel.
De agent konstateert dan: - dat "er auto's met een kenteken " op het
terrein staan.
- dat het aanzicht slechter wordt(zonder
vermelding waar die opmerking op slaat)
- dat er een keuken in de buitenlucht is aangelegd (?)
- Ze heeft haar twijfels over veiligheid en vervuiling
(Navraag bij de Reinigingsdienst om de hoek zou leren dat gebruikers wekelijks met een eigen vuilniswagentje hun vuilnis komen inleveren)
Wat er niet veilig zou zijn blijkt ongewis.
De beheerder die ze polste , blijkt ook al geen last van de gebruikers te hebben.Ze hebben een overeenkomst met de krakers over de opslag -krakers zorgen dat plekken waar opslag is niet gebruikt worden & eigenaar heeft toegang tot de spullen als ze even van te voren laten weten dat er iemand komt)
Agente Knappstein maakt daarvan dat de "beheerder er in die zin last van heeft dat ze nauwlettend in de gaten houden wat er gebeurd"

Dan komt er een hoogst curieuze passage ; "krakers maken gebruik van het hele terrein en ook buiten het terrein"Of hier nou bedoeld wordt dat krakers net als alle andere mensen gebruik maken van de openbare weg , fietsen enzo ???
Ze komen ook op het dak - ook al iets wat niet verboden is -
En meldt ze :er komt geregeld bezoek van buitenlanders.
Ja zelfs van buitenlanders die een buitenlands kenteken op hun auto hebben.
Dit tart toch wel mijn vertrouwen in de kompetentie van mevrouw.Alsof Nederland verboden is voor buitenlanders.
Maar we zijn er nog niet :Er is bij de opening van de skatebaan aangifte van mishandeling gedaan.
Dat klopt, er was namelijk een stelletje Marokkanse K kinderen die de opening van de skatebaan opvatten als een uitnodiging om er rotzooi te komen trappen.
-Entree was inderdaad "totaal niet de bedoeling " maar helpt wel om jochies die niet komen om te skaten maar om een keer binnen hun broers te gaan bellen om te komen vechten , te weren.
Tsjonge.
Kennerlijk vond Dhr Wijburg dit ook wat mager, vandaar dat hij de volgende dag kontakt met haar opneemt
Dan onderschrijft ze - volgens zijn aantekeningen - de noodzaak van een gemeentelijk optreden omdat toen het terrein vroeger door anderen gekraakt was er al ooit een door de politie was opgetreden.
En omdat de krakers vlgs. haar een andere afspraak met de eigenaar hebben dan feitelijk het geval is (men zou dat deel waar spullen staan niet gebruiken is de afspraak )

Dit wat betreft de valse gronden waarop de gemeente de aanschrijving baseert , n.l. de niet bestaande klachten van derden.

Dan ten aanzien van het hoofdstuk overleg in de aanschrijving.
Hoewel de gemeente blijk geeft op de hoogte te zijn van de afspraak die in het voorjaar is gemaakt tussen U.P.C. en gebruikers, meent ze nu maanden later ineens het bedrijf te kunnen dwingen om mensen tegen de afspraak in op straat te moeten zetten.
Dat de aanschrijving niet naar advocaat Hummels gestuurd wordt terwijl U.P.C.voorgespiegeld wordt dat dat wel het geval is, kenmerkt het gehalte van deze aktie van de dienst Bouwbeheer in deze.

Over het gestelde ten aanzien van de woningwet wil ik even kwijt dat het evident is dat bedrijfsruimte geen woonbestemming heeft.Evengoed zou de gemeente Utrecht er goed aan doen zijn energie te steken in het realiseren van voldoende betaalbare woonruimte -ook voor jongeren en mensen die in woon- werkgemeenschappen willen leven.
En in het voorkomen dat er nog meer kantoorruimte voor de aanstaande leegstand wordt gebouwd.
-over planologisch gesproken -

Dat de aanschrijving tot ontruiming uitgerekend de krakers betreft waarvan een niet onaanzienlijk deel werkt in de -onderbetaalde-daklozen opvang, maakt de hoge toon t.a.v. wonen in wagens en kantoorruimte extra wrang.

Ten aanzien van de wet op de ruimtelijke ordening, wil ik opmerken dat het juridisch zo moge zijn dat dit gebied geen woonbestemming heeft, maar dat volgens de grondwet bepaald is dat iedereen recht op woonruimte heeft.
Overigens komt nergens naar voren dat het pand ook volop in gebruik is als atelierruimte, ruimte voor exposities ,theater- en muziekvoorstellingen en gratis verstrekking van 2e hands kleding.

Dan komt er een rare passage in de aanmaning.
U.P.C. heeft de gemeente verzocht om de afspraken met de krakers t.a.v. vrijwillig vertrek te respekteren en de verkoop van het pand -die aanstaande zou zijn -af te wachten.
Nee dat wil de gemeente niet, want ik citeer ook al wordt het pand verkocht en wordt de koper een bouwvergunning verleend tot nieuwbouw
"het verlenen van een bouwvergunning betekent geenszins dat daarmee ook de nieuwbouw wordt gelegaliseerd"


Enfin.Hoewel van klachten niet serieus sprake is, en er gezien de al maanden bestaande situatie geen enkel oogmerk is wat het spoedeisende karakter van de ontruiming voor 1 december legetimeerd,komt bij de motivatie de aap uit de mouw.
De gemeente is bang voor precedentwerking.
Tja en dat de gemeente niks op heeft met mensen die in pipo-wagens wonen , liever energie steekt in juridische procedures t.a.v. huns inziens lelijke schilderkunst-aan-kraakpanden in plaats van te werken aan een beleid wat recht doet aan de visie van de inwoners & tegemoet komt aan de behoefte van betaalbare woningen, ook voor lagere inkomensgroepen t/m bereikbare woningen voor de Vinex-bewoners ; dat wisten we al.
Het gaat m.i.ook helemaal niet echt over het doorkruisen van Utrechts planologische beleid.
Waar het om gaat is dat de gemeente geen begrip en affiniteit heeft met een groep jongeren die niet mee wil draaien in het commerciële circus van onze maatschappij,met mensen die low budget willen leven,bij wie behulpzaamheid en samenhorigheid hoger in het vaandel staan dan geld.
Terwijl we juist blij horen te zijn dat er nog jongeren zijn met idealen en enthousiasme om hun leven zelf vorm te geven.

Mocht de gemeente niet tot inkeer komen en deze juridische kwestie willen doorzetten,dan ga ik ervanuit dat de Raad van State de gemeente wel weer zal uitleggen dat hun onderbouwing van bestuursdwang ontrecht is.
Dat kost de gemeente (ons allen ) dan weer een klap geld want i.p.v. 15.000 euro te beuren op 1 december mag ze dan weer eens de proceskosten betalen.
Helaas voor de overijverige ambtenaar Wijburg zit die promotie er waarschijnlijk niet in.

Succes gewenst.
Met vriendelijke groet,


J.M.T.Wijnberg

(ped.maatschappelijk werkster)